Jaarverslag

JAARVERSLAG OVER HET GILDEJAAR 2016-2017

Voor u ligt het tweeëntwintigste jaarverslag sinds de herleving in 1996.

Op 7 oktober 2016 heeft ons gilde samen met de gilden van Best en Liempde de schouw van de grensmarkering “Paal de drie-steen” in Boskant opgeluisterd. Vanuit de hal van boomkwekerij Van den Berk is gezamenlijk opgetrokken naar de grenspaal, waar een aantal ceremonies plaats vonden. Deze schouw was de laatste door de gemeente Sint-Oedenrode.

Op 6 november 2016 hebben we deelgenomen aan het evenement “Eerde Grenzeloos”. De vier gilden uit Schijndel, Sint-Oedenrode. Veghel en Erp zijn vanuit drie vertrekpunten opgetrokken naar het kerkplein om daar de ceremonies luister bij te zetten. In de kerk is daarna is de geschiedkundige achtergrond van het evenement toegelicht.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 9 november 2016 heeft de overheid verantwoording afgelegd voor het gevoerde financiële beleid. Het gildeprogramma voor 2017 werd door de leden na enige discussie vastgesteld. Henk Quinten werd herkozen als lid van de overheid.

Op 16 december 2016 hebben wij in H. Mis met gilde-eer afscheid genomen van onze gewaardeerde gildebroeder Gerard van den Nieuwenhuijzen. Bij de calvarieberg is aan Gerard de laatste eer gebracht door met vaandel de kist te overvendelen en het spelen van de “Taptoe” door de bazuinblazers. Daarna hebben we hem begeleid naar zijn laatste rustplaats. Gerard was oud-koning en gildebroeder in hart en nieren. Hij heeft ontelbare uren gestoken in de bouw van het gildehuis, waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn.

Op 21 december 2016 waren wij aanwezig bij de afscheidsreceptie van burgemeester Peter Maas als laatste burgemeester van Sint-Oedenrode. Na diverse toespraken en het aanbieden van een plaquette werd getoost op de nieuwe gemeente “Meierijstad” . De bijeenkomst was zeer druk bezocht.

Op 3 januari 2017 waren de leden van overheid aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van gemeente Meierijstad aan de Noordkade in Veghel. Na ontvangst door waarnemend burgemeester M. Fränzel, hield hij een toespraak met het thema “Nieuw”. Op deze drukbezochte bijeenkomst waren ook de gilden van Veghel en Erp aanwezig.

Op woensdag 11 januari 2017 vond onze nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Er werd begonnen met elkaar het beste toe te wensen voor het nieuwe jaar. Na een kop koffie met eigen gebak van een vijftal dames werd 1 minuut stilte in acht genomen om Gerard te herdenken. Na een korte toespraak van hoofdman Henk werd geproost op het nieuwe jaar. Er werd druk gebuurt onder het genot van drankje en er was ook nog tijd om een partijtje “keezen” te spelen.

Voor de tweede keer in twee maanden hebben we afscheid moeten nemen van een gildebroeder. Op 14 februari 2017 hebben we in eucharistieviering afscheid genomen van Jan Vermeltfoort. Aan hem heeft ons gilde de laatste eer gebracht op afscheidsplaats bij de Calvarieberg door het overvendelen van de kist en het spelen van de “Taptoe” door de bazuinblazers. Jan was op geheel eigen wijze een toegewijde en betrokken gildebroeder

Op de voorjaarsvergadering van 5 april 2017 werden een paar activiteiten aan het jaarprogramma toegevoegd in het kader van de samenwerking met de gilden van Meierijstad zoals het koningsschieten van Meierijstad op 22 april in Erp en het opluisteren op 13 mei 2017 met de gezamenlijke gilden van een eucharistieviering in de Lambertuskerk in Veghel bij gelegenheid van de nieuwe beschermheilige van Meierijstad, Sint Servatius. Ook is er een pittige discussie gevoerd over de nieuwe invulling van de Dodenherdenking op 4 mei.

Op 6 en 7 april 2017 heeft ons gilde weer zijn bijdrage geleverd aan het “Koster Brock-project” voor de leerlingen van de groepen 5 van de Rooise basisscholen. Op de binnenplaats van kasteel “Henkenshage” konden de kinderen onder begeleiding van gildebroeders kennis maken met de traditie en de activiteiten van het gilde: tamboeren, vendelen, bazuinblazen en kruisboogschieten.

Op 22 april 2017 zijn de 4 gilden van Meierijstad van vier verschillende locaties in Erp opgetrokken naar het Hertog Janplein, waar zij werden verwelkomd door de hoofdman van het Epse gilde Paul van Dijk. Gezamenlijk zijn de gilden opgetrokken naar het gildeterrein “de Bolakker” voor het eerste koningsschieten van Meijerijstad. Na de voorrondes binnen de afzonderlijke gilden, schoten 20 gildebroeders en gildezusters van de vier gilden met geweer op de houten vogel. Maria van Gemert uit Erp haalde met de 231ste schot het laatste stukje van de vogel naar beneden. Zij werd daarmee de eerste gildekoning van Meierijstad.

Daags daarna op 23 april 2017 stond ons gilde rond half negen blauwbekkend gereed om gildekoning Ben van Genugten af te halen. Nadat we met koffie en worstenbrood weer wat op temperatuur gekomen waren, zijn we vertrokken naar de Markt om vandaar op te trekken naar de Martinuskerk. Na de gildemis, die werd voorgegaan door gildeheer Vincent Blom en diaken Wilchard Cooijmans is op het kerkplein de gelofte van trouw hernieuwd aan de kerkelijke en wereldlijke overheid. Wethouder Coby van de Pas vertegenwoordigde de gemeente Meierijstad.

Vervolgens is het gilde opgetrokken naar het bestuurscentrum van de gemeente, zijnde het voormalige gemeentehuis van Sint-Oedenrode. Daar zijn we gastvrij ontvangen door wethouder Coby van der Pas, die in haar toespraak goed op de hoogte bleek te zijn van het gildewezen. Na het proosten met de erewijn hield ook hoofdman Henk Quinten een korte toespraak. Tegen het middaguur is het gilde vertrokken naar het gildehuis voor een gezamenlijke maaltijd. Het middagprogramma omvatten de activiteiten kruisboogschieten, jeu de boules, klootschieten, keezen en wat bij buurten. Aan het eind van de middag konden we terugzien op een geslaagde viering van het Sint-Jorisfeest.

Op 26 april 2017 in de middag heeft ons gilde een muzikale hulde gebracht aan gildebroeder André van de Warenburg, die in de voormiddag uit handen waarnemend  burgemeester M. Fränzel een koninklijke onderscheiding had ontvangen voor zijn verdiensten als vrijwilliger voor de Rooise gemeenschap.

Op 4 mei 2017 begon de Dodenherdenking met een bijeenkomst in het Atrium van de B-vleugel in de Deken van Erpstraat. Daarna werd opgetrokken naar het monument bij de Hambrug voor een ceremonie van herdenken. De belangstelling was wederom groot met name onder jeugd.

Op 13 mei 2017 hebben de gilden van Meierijstad een eucharistieviering in de Lambertuskerk in Veghel opgeluisterd waarin het patroonschap van Sint-Servatius is gevierd. In de viering is de nieuwe ambtsketen van Meierijstad, vervaardigd door onze gildebroeder Piet Spanjers, gezegend. Na de viering zijn alle aanwezigen hartelijk ontvangen in de ontspanningsruimte van het naast de kerk gelegen zustersklooster.

Op 11 juni 2017 heeft het gilde de familieviering van de Odaparochie opgeluisterd in het processiepark in Nijnsel. In de viering werd aandacht besteed aan de 50ste verjaardag van pastoor Vincent Blom

Op 25 juni 2017 is de jaarlijkse gildendag van gildenkring “Dommelgroep” gehouden in Gemonde. Na de ontvangst in gildeaccomodatie “Datmunda” zijn de gilden opgetrokken naar de Lambertuskerk voor de gildemis. Deze sobere viering zonder koor werd voorgegaan door pater Joe. Na de viering zijn de gilde opgetrokken naar de gildeaccomodatie voor de massale opmars en de toespraken. Na het vrijen van schutsboom werd door burgemeester Pommer de erewijn aangeboden en kon het koningsschieten beginnen. Het middagprogramma vond geheel binnen de hekken van de accommodatie plaats.

Op 6 augustus 2017 stelden de gilden van Rooi en Son zich op bij de Antoniuskapel aan de Lieshoutseweg om samen met het pastorale team op te trekken naar hoeve “Strobol”. De celebranten pastoor Vincent Blom en Pater Pusha Raj waren gezeten op een hogkaar. Bij het altaar zaten vele belangstellenden omdat deze viering ook de oogstdankviering van ZLTO-afdeling “Dommelvallei” was. Na de viering zijn de gilden naar de achterzijde van hoeve “Strobol” getrokken voor een vendeldemonstratie van het Sonse gilde. Toen kon het nostalgische oogstfeest beginnen waarvoor een zeer grote belangstelling was.

Op 11 augustus 2017 vierden Jan en Jeanne de Kruijf hun 50-jarig huwelijksfeest. Als gilde hebben we het gouden paar een muzikale hulde gebracht op hun feestlocatie “De helden van Kien”. Hoofdman Henk Quinten heeft de feestelingen namens het gilde toegesproken en een passend cadeau overhandigd.

Alweer voor 5e keer heeft ons gilde op 26 augustus 2017 het burgerkoning schieten georganiseerd. Nadat gildekoning Ben van Genugten het openingsschot had gelost. konden de belangstellenden beginnen aan de eerste ronde. Van de 36 deelnemende schutters hadden zich 9 schutters gekwalificeerd voor de afkampronde. Na een spannende strijd schoot Theo Jansen zich tot Burgerkoning 2017.

Op zondag 27 augustus 2017 zijn we weer gastvrij ontvangen door koning Ben en zijn echtgenote Maria. Het was weer de dag van het 3-jaarlijks koningsschieten. Na de gildemis voorgegaan door gildeheer Vincent Blom en diaken Wilchard Cooijmans zijn we vertrokken naar het gildehuis voor een gezamenlijke maaltijd. Onder de maaltijd is geloot voor de volgorde van het koningsschieten: Ben van Genugten, Richard de Visser, Piet van de Sande en Piet van Heesch. Inmiddels verzorgde seniorenorkest “Dommelvolk” een muzikaal intermezzo. Na het vrijen van de schutsboom kreeg ieder gildelid de kans om op de vogel te schieten. Daarna is de strijd tussen de vier kandidaten begonnen. Het leek er aanvankelijk weer op dat de vogel lang stand zou houden, maar na een paar uur schieten schoot Piet van Heesch in het 149ste schot het laatste stuk naar beneden. Hij werd de achtste koning van het gilde. Wat was hij daar trots op. Piet van de Sande mag zich zijn secondant noemen. Na de gebruikelijke ceremonies van het installeren van de gildekoning, is Piet op het voormalige gemeentehuis voorgesteld als koning aan wethouder Coby van de Pas. Weer teruggekeerd in het gildehuis konden we terugzien op een geslaagde dag met fraai weer.

Op 16 september 2017 heeft ons gilde luister bijgezet aan de herdenking van de bevrijding van Sint-Oedenrode. Vanaf het voormalige gemeentehuis is opgetrokken naar het Airborne-monument aan het Corridor voor een korte ceremonie met toespraken en het leggen van kransen in aanwezigheid van militairen en veteranen.

De overheid heeft vijf keer vergaderd in het afgelopen gildejaar.

Aan het einde van dit gildejaar telde het gilde 1 gildezuster, 1 jeugdgildebroeder, 21 gildebroeders, de gildeheer en de beschermheer.

Sint-Oedenrode, 15 november 2017

Casper van der Staak, dekenschrijver