Jaarverslag

JAARVERSLAG OVER HET GILDEJAAR 2021-2022

Voor u ligt het zevenentwintigste jaarverslag sinds de herleving in 1996.

Op 27 november 2021 heeft het gilde op de feestdag van de H. Oda de pontificale Vespers opgeluisterd, waarin de Bossche bisschop Gerard de Korte voorging. De viering was de afsluiting van een aantal activiteiten zoals Odalezing, speurtocht, tentoonstelling en een aantal vieringen in het kader van Oda-week (Oda on Tour) in de Odaparochie. Vanwege het ongunstige weer werd de lichtprocessie met het Odabeeld in de kerk gehouden.

Na twee jaren uitstel kon het Koster Brockproject op 6 en 7 april 2022 weer doorgaan. Op de binnenplaats van kasteel “Henkenshage” hebben gildebroeders de kinderen van groep 5 van de basisschool kennis laten maken met trommen, vendelen en kruisboogschieten. Het enthousiasme was weer groot. Kinderen, die dit project hebben gemist in de afgelopen 2 jaren kregen video-opnames te zien met een aantal bijbehorende vragen als project op school.

Op zondag 24 april 2022 vierde het gilde het feest van Sint-Joris. Na gastvrij ontvangen te zijn door koning Piet van Heesch en zijn echtgenote Hanny zijn de gildebroeders opgetrokken naar de Martinuskerk voor de gildemis. De viering werd voorgegaan door kapelaan Pieter Zimmermann, die tijdelijk in de parochie verbleef. Het was jammer dat de voorganger zich niet verdiept had in het gildewezen waardoor de preek niemand aansprak.
Na de hernieuwing van de gelofte van trouw is opgetrokken naar het Bestuurscentrum van de gemeente voor een ontvangst door wethouder Jan Goijaarts. Na een toespraak van de wethouder werd geproost met de erewijn.
Weer terug in het gildehuis werd genoten van een gezamenlijke maaltijd. Ook aanwezig was voormalig gildeheer Robert van Aken die alweer bijna een jaar actief is als pastoor-deken in Tilburg. Er ontsponnen zich weer levende gesprekken. Aan het eind van de middag konden we terugzien op een geslaagde feestdag.

Tijdens de bijeenkomst van gedecoreerden op koningsdag 27 april 2022 in de Koekbouw aan de Noordkade in Veghel hebben de 4 gilden van de Gilde Crans Meierijstad acte de préséance gegeven. Na de toespraak van burgemeester Kees van Rooij kwamen de 4 gilden de zaal binnen. Koning Piet van Heesch, keizer Frans van den Oever en hoofdman Henk Quinten posteerden zich samen de vier vaandeldragers op het podium. Achter in de zaal waren 4 vendeliers en de gildebroeders opgesteld. Nadat een seintje was gegeven begonnen de vendeliers met de vendelgroet voor de aanwezigen. Het was een kleurrijk gebeuren dat door de aanwezigen op zeer prijs werd gesteld. Na afloop werd in de Afzakkerij een drankje aangeboden.

Op uitnodiging van de Oranje Vereniging kwamen op 4 mei 2022 de genodigden samen in het Bestuurscentrum voor de jaarlijkse Dodenherdenking. Om 19.00 uur vertrokken de aanwezigen, met ons gilde voorop, in een stille tocht via de Markt naar het monument bij de Hambrug, waar zich al vele belangstellenden verzameld hadden. Wethouder Compagne sprak er namens de gemeente Meijerijstad; de namen van de gesneuvelden uit WO II werden voorgelezen en de Taptoe werd geblazen.
Daarna volgde twee minuten stilte en het zingen van het Wilhelmus.
Na de kranslegging volgenden toespraken van kapelaan Bryan van de Mortel en Peter de Koning, de voorzitter van de Oranjevereniging. Met het slotwoord van Marius Wijnakker werd de herdenking afgesloten. Daarna zijn we via het Corridor teruggegaan naar het Bestuurscentrum waar een drankje en hapjes werden aangeboden.

Gilde van Onze Lieve Vrouw en van de Heilige Willibrordus uit Wintelre vierde met een gildendag op 15 mei 2022 zijn 700-jarig bestaan. Twee jaar later dan gepland.
We begonnen aan de optocht samen met 55 andere gilden door de straten van Wintelre. Het was warm en de route was lang. Onderweg werd wel op verschillende plaatsen water aangeboden Na terugkomst bleek de tocht veel van onze gildebroeders gevergd te hebben.
Na de massale opmars konden we wat op adem komen en onze dorst lessen in de grote feesttent. Koning Piet van Heesch heeft met 22 andere gildekoningen met de kruisboog op een gipsen vogel geschoten voor de titel van dagkoning. Het pleit was snel beslecht want er kon maar een paar keer per koning geschoten worden.
Keizer Frans van Oever ging samen met zijn collega keizers schieten met het geweer op een houten vogel. Zowel Piet als Frans vielen niet in de prijzen. Na de wedstijden ging we vermoeid maar voldaan en een les wijzer weer terug naar Rooi.

Zaterdagmiddag 11 juni 2022 was het zover: de vier gilden van Meierijstad waren bijeen om te gaan schieten voor een (nieuwe) koning.
Om 12.00 uur vertrokken we vanaf de parkeerplaats bij de Arcade naar het gildeterrein aan de Ollandseweg. Na een vendelgroet werden alle gildebroeders en -zusters welkom geheten door beschermheer burgemeester Kees van Rooij en de hoofdman van het Sint Jorisgilde. Bij de koffie konden de gildebroeders en -zusters zich melden om deel te nemen aan het koningssschieten of het jeu de boulen. Na loting werd er gestart met de wedstrijden. Al snel bleek dat de gipsen vogels veel taaier en sterker waren dan verwacht. De wedstrijden liepen dan ook al snel uit. Na de voorrondes bleven er twintig gildebroeders in de race voor het koningschap. De vogel die hiervoor gebruikt werd, bleek nog taaier en dus duurde het ontzettend lang voor er een beslissing viel. Uiteindelijk werd besloten dat de gildebroeder van wie de meeste schoten raak waren de winnaar werd.
Paul van Dijk, hoofdman van het Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde uit Erp werd uitgeroepen tot koning van Gilde Crans Meierijstad. Hij kreeg het koningschild omgehangen.
Bij het jeu de boulen was alles een stuk soepeler verlopen. Al was daar de finale tussen Erp en Schijndel toch ook erg spannend. Uiteindelijk ging hier het Gilde Sint Catharina en Barbara uit Schijndel met de titel landjonker naar huis.

Op zondag 12 juni 2022 heeft het gilde de Anthonius-viering in Nijnsel luister bijgezet.
Vanaf het kerkplein werd samen met de voorgangers opgetrokken naar het processiepark. De harmonie en het koor verzorgden de muzikale opluistering van de viering. In deze familieviering waren ook de vormelingen en eerstecommunicanten van dit jaar aanwezig. Na de viering werd bij de Beckart koffie met cake aangeboden.

Op zaterdag 27 augustus 2022 druppelden al ruim op tijd de eerste deelnemers aan het burgerkoning schieten binnen op het feestelijk versierde gildeterrein. Onze gildebroeders waren gehuld in hun (zomer)gildekostuum vanwege het warme weer om het gebeuren een gilde-uitstraling te geven. Nadat de schietlijsten waren ingevuld opende gildekoning Piet van Heesch om 14.00 uur de wedstrijden. Tijdens de twee uur durende voorronden loste 34 deelnemers elk 7 schoten op de wip. Om 16.00 uur werd de balans opgemaakt en konden 7 schutters door naar de eindronde.
Bij de afkampronde schoten de deelnemers steeds 2 schoten achter elkaar en langzamerhand viel een aantal deelnemers af. Als derde eindigde Peter Havinga.
De strijd om de eerste en tweede plaats ging nog een tijdje door tussen Roy van Creij en zijn dochter Celeste. Uiteindelijk won Roy de tweestrijd en werd hij voor de derde keer Burgerkoning. Hoofdman Henk Quinten reikte vervolgens de prijzen uit.
Na afloop konden we terugzien op een geslaagd evenement met een behoorlijk aantal deelnemers en enthousiast publiek.

Op zondag 28 augustus 2022 om 9.30 uur kwamen we bijeen op de parkeerplaats van VV “Ollandia” aan den Ekker in Olland om op te trekken naar het huis van koning Piet van Heesch waar we gastvrij werden ontvangen met koffie, cake en worstenbroodjes. Tegen half elf zijn we vertrokken naar het Sluisplein om vandaar op te trekken naar de Martinuskerk voor de gildemis voorgegaan door waarnemend pastoor Bryan van de Mortel.
In de viering werd is de houten vogel gezegend die in de middag op de schutsboom zou worden geplaatst. Na de viering werd op het kerkplein de gelofte van trouw aan de kerkelijke en burgerlijke overheid hernieuwd. Het Kwartier van Oirschot was vertegenwoordigd door Bert van der Staak en Nina van den Heuvel. De gemeente Meierijstad had Johan van Gerwen afgevaardigd.
Om 13.00 uur werd in het gildehuis genoten van een gezamenlijke maaltijd. Het Seniorenorkest “Dommelvolk” zorgde in een feestelijk versierde tent voor de muzikale omlijsting.
Na enige uitleg van hoofdman Henk Quinten aan de aanwezige belangstellenden werd door de gildebroeders de schutsboom gevrijd waarna de houten vogel op de schutsboom werd geplaatst. Koning Piet van Heesch legde zijn koningsvest en bijbehorende versierselen af, die onder de boom werden gehangen.
Na een eerste ronde waarin schoten gelost werden door de wethouder, de pastoor en zeven gildebroeders kon de strijd om het koningschap beginnen. Er waren slechts twee kandidaten en wel Piet van Heesch en Casper van der Staak.
Aanvankelijk gaf de vogel nog geen krimp maar langzamerhand begon hij veren en ledematen te verliezen. Het laatste gedeelte was erg spannend. Bij het 44ste schot haalde Casper van der Staak het laatste stukje naar beneden en onttroonde Piet van Heesch als koning.
Daarna volgde de ceremonie van de installatie van de nieuwe koning en kon hij de felicitaties in ontvangst nemen. Er volgde nog een gezellige middag waarna met tevredenheid teruggekeken kon worden op twee gezellige en geslaagde activiteiten.

Op zondagochtend 11 september 2022 werden 7 gilden van de gildekring “Dommelgroep” gastvrij ontvangen door gilde St.-Barbara en St.-Joris uit Boxtel op hun gildeterrein aan het Essche Heike voor de kringgildendag. Na opstelling trokken de gilden over het gildeterrein voor de officiële ceremonie. Er werden toespraken gehouden door de burgemeester van Boxtel, Ronald van Meygaarden, de hoofdman van het organiserende gilde, Guus Eltink, en de voorzitter van het kringbestuur Ad Kools. Daarna volgde een kort gebed door pastoor Gert-Jan van Rossem.
Vervolgens werd de erewijn gedronken en begon het koningsschieten. Koning Casper van der Staak was een van de deelnemers. Na het koningsschieten begonnen de andere wedstrijden. Met een triplet en een viertal hebben we deelgenomen aan de wedstijden. Aan het einde van de middag konden de gilden terugzien op een geslaagde kringgildendag.

Op zondag 18 september 2022 vertrok om 11.00 uur vanaf het Bestuurscentrum in Sint-Oedenrode de stoet met het gilde voorop naar het Monument to the Dutch aan het Corridor. In de stoet liepen ook 120 soldaten mee van de 101ste Airborne-divisie en vertegenwoordigers van de Engelse en Amerikaanse ambassade. Bij het monument werden diverse toespraken gehouden en bloemen gelegd. Na de Taptoe sloot de 101ste Divisie muziekband af met het Amerikaanse volkslied. Vervolgens werd opgetrokken met het gehele gezelschap naar de Engelse oorlogsgraven op de Martinuskerkhof. Ook daar werden een paar toespraken gehouden en bloemen gelegd. Met het spelen van het Engelse volkslied werd de ceremonie afgesloten. Terug in het Bestuurscentrum werden koffie en worstenbroodjes aangeboden.

Aan het einde van dit gildejaar (1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022)
telde het gilde 1 jeugdgildebroeders en 14 gildebroeders.

Sint-Oedenrode, 16 november 2022

Casper van der Staak, dekenschrijver.