Jaarverslag

JAARVERSLAG OVER HET GILDEJAAR 2015-2016

Voor u ligt het eenentwintigste jaarverslag sinds de herleving in 1996.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 11 november 2015 heeft de overheid verantwoording afgelegd voor het gevoerde financiële beleid. Het gildeprogramma voor 2016 werd door de leden vastgesteld. Piet van Heesch en Casper van der Staak werden herkozen als leden van de overheid.

Het merendeel van de leden van de overheid was present op de Nieuwjaarsreceptie, die gemeente met een aantal maatschappelijke instellingen organiseerde op 4 januari 2016 in het gemeentehuis. In zijn laatste nieuwjaarstoespraak als burgemeester van Rooi stelde Peter Maas dat 2016 een jaar moet zijn waarin gezocht wordt naar “verbinding”, zowel binnen Rooi als tussen de gemeente van toekomstige fusiegemeente Meierijstad.

Op woensdag 6 januari 2016 vond onze nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Er werd begonnen met elkaar het beste toe te wensen voor het nieuwe jaar. Na een kop koffie met gebak ging de kurk van de champagnefles er werd er getoost op het nieuwe jaar. Er werd druk gebuurt onder het genot van drankje en er was ook nog tijd om een partijtje “keezen” te spelen.

Op de voorjaarsvergadering van 7 april 2016 werden een paar activiteiten aan het jaarprogramma toegevoegd zoals de opluistering van de herdenking van de 50ste sterfdag van Mgr. Bekkers, de viering bij Hoeve “Strobol” b.g.v. van de Oogstdag en de schouw van paal de “Driesteen”. Tevens werd besloten om het 4de lustrum met een feestje te vieren.

Op 7 en 8 april 2016 heeft ons gilde weer zijn bijdrage geleverd aan het “Koster Brock-project” waarin de leerlingen van de groepen 5 van de Rooise basisscholen konden kennismaken met de tijd van hun voorouders. Op de binnenplaats van kasteel “Henkenshage” konden de kinderen onder begeleiding van gildebroeders kennis maken met de traditie en de activiteiten van het gilde: tamboeren, vendelen, bazuinblazen en kruisboogschieten.

In de koude ochtend van 24 april 2016 trokken we in een korte optocht naar de Bikkelkampen om koning Ben van Genugten af te halen. Na koffie met worstenbrood werd opgetrokken naar de Martinuskerk voor de gildemis die werd voorgegaan door pastoor Vincent Blom en diaken Wilchard Cooijmans. Aan het eind van viering installeerde hoofdman Henk Quinten pastoor Vincent Blom als gildeheer door hem een zilveren schildje om te hangen. Vincent was zeer ingenomen met zijn nieuwe functie binnen het gilde.
Op het gemeentehuis werd door Peter Maas voor de laatste keer als burgemeester de erewijn aangeboden. Hij memoreerde de goede samenwerking tussen de gemeente en het gilde in de afgelopen jaren. Hoofdman Henk Quinten dankte de burgemeester voor deze goede verstandhouding.
Een kleine delegatie ging vervolgens naar het huis van gildebroeder Jan de Kruijff om hem de “Gildegroet” te overhandigen voor zijn jarenlange inzet voor het gilde. Jan en zijn echtgenote Jeanne waren onder de indruk van de toekenning.
In de middag werd genoten van een gezamenlijke maaltijd in het gildehuis. Traditiegetrouw werd er geschoten om de Vriendenkoning. Hiervoor waren slechts 2 kandidaten Paulus van der Berk en Peter Maas. Peter ging met de eer strijken en ontving uit handen van de hoofdman het wisselschild.

Na een regen- en hagelbui te hebben afgewacht trok ons gilde op 27 april 2016 naar kasteel “Henkenshage” voor de jaarlijkse hulde aan de nieuw gedecoreerden. Er werd hulde gebracht met muziek en het nijgen van vaandel en vendels. Ter afsluiting is nog een glaasje gedronken met de aanwezigen.

Op 4 mei 2016 werd in de Martinuskerk een korte oecumenische gebedsviering met gezangen en een lichtritus voorgegaan door pastoor Vincent Blom en dominee Bas Stigter. Nog voor half acht werd met het gilde voorop in stemmige tocht in een zeer laag tempo opgetrokken naar het oorlogsmonument bij de Hamburg. Daar had zich al een grote groep belangstellenden verzameld onder wie vele jongeren. Na een ceremonie met toespraken, gedichten en muziek werden er kransen en bloemen gelegd. Na het blazen van de Taptoe werd twee minuten stilte in acht genomen. Het spelen van het “Wilhelmus” werd de bijeenkomst afgesloten.

De herdenking 50ste sterfdag van Mgr. Bekkers op zondag 8 mei 2016 begon met een pontificale eucharistieviering in de Martinuskerk opgedragen door de scheidende bisschop Mgr. Hurkmans. Aan het eind van de viering werd door ons gilde de gelofte van trouw hernieuwd ten overstaan van de bisschop. Daarna werd opgetrokken naar het kerkhof voor een korte ceremonie bij het graf van de overleden bisschop waarvan het overvendelen met het vaandel een onderdeel was. Terug in de kerk werd na een paar toespraken de tentoonstelling over het leven van Mgr. Bekkers geopend.

Op eerste Pinksterdag 15 mei 2016 heeft een afvaardiging van ons gilde deelgenomen aan de jubileumprocessie van de heilige Ragenufle in Incourt (België). Het beeld en de relieken van de H. Oda zijn in deze bijzondere en merkwaardige processie rond gedragen door een vijftal gildebroeders.

Op zondag 29 mei 2016 heeft ons gilde deelgenomen aan de kringgildendag van het Kwartier van Oirschot dat door het jubilerende Sint-Odulphusgilde (525 jaar) had georganiseerd. In het buitengebied aan de Hokkelstraat stelden de gilden zich op voor een korte optocht door een aantal straten van Best. Na de massale opmars sloeg het weer om het begon het te miezeren. De tent was goed gevuld, maar de belangstelling voor de wedstrijden was minder.

Op zondag 12 juni 2016 was ons gilde present om de openluchtmis op te luisteren in Nijnsel bij gelegenheid van het feest van de H. Anthonius van Padua en de inwijding van de fraaie nieuwe kruisweg in het vernieuwde processiepark. In deze familieviering hadden de jongeren een duidelijke inbreng als aanloop naar de Wereldjongerendagen in Krakau in de zomer.

Met gebakken eieren werden we ontvangen op zondag 10 juli 2016 in Sint-Michielsgestel voor de jaarlijkse kringgildendag van de Dommelgroep. Na de gildemis in de Sint-Michaelkerk opgedragen door pastoor As werd in een korte optocht opgetrokken naar het fraaie feestterrein aan de oever van de Dommel. Na de erewijn werd de massale opmars gehouden en konden de wedstijden in dit lommerrijk gebied beginnen. Onder warme omstandigheden, gelukkig met een lekker briesje, kwamen de wedstrijden maar langzaam op gang. De organisatie van de dag zat goed in elkaar.

In Boskant is de voormalige doopkapel van de kerk losgekoppeld en ingericht tot kapel van de H. Rita. Op zondag 24 juli 2016 begeleidde ons gilde de celebranten naar het altaar voor een H. Mis. Tijdens de viering werd door pastoor Vincent de kapel ingezegend. Het is een mooie kapel op een fraaie locatie in het centrum van Boskant. Na de viering werd nog nagepraat onder genot van kop koffie met cake. Zowel de sfeer als het weer waren goed.

Op woensdag 3 augustus 2016 hebben we op bescheiden wijze het 4de lustrum van ons gilde gevierd. In de middag werden we door Piet en Joke van de Sande gastvrij ontvangen in hun tuin met koffie gebak. Vervolgens kregen we een rondleiding in het museum van Joke met huishoudelijke en kerkelijke artikelen uit vervlogen tijden. Piet liet met trots zijn verzameling van oude gereedschappen zien. Ieder was duidelijk onder de indruk van de verzamelde attributen. Daarna gingen we naar ons gildehuis waar we konden genieten van smaakvolle barbecue. Aan de eind van de avond ging iedereen voldaan naar huis.

Samen met het Sonse gilde gevolgd door pastoor Vincent Blom en pater Pushpa Raj op een nieuwe “hogkaar” getrokken door een paard zijn we op zondag 7 augustus 2016 opgetrokken naar Hoeve “Strobol” voor de opluistering van een openluchtmis b.g.v. de jaarlijkse oogstdag. Daar aangekomen zijn de celebranten door de beide gildes begeleid naar het altaar, dat gebouwd was op het onderstel van wanmolen. Het werd een sfeervolle viering, die op een grote belangstelling kon rekenen.

Op woensdag 24 augustus 2016 was het gilde present bij de viering van de 100ste verjaardag van Graard Donkers in Odendael. Er werd een muzikale hulde gebracht en daarna volgde de felicitatie aan de eeuweling.

Voor de vierde maal organiseerde ons gilde het burgerkoning schieten op zaterdag 27 augustus 2016 op het gildeterrein. Ruim 20 kandidaten deden mee, waarvan er 5 de afkamp-ronde haalde. Peter Verkuijlen behaalde de titel van Burgerkoning 2016.

Na het burgerkoning schieten kwamen gildeleden en partners om aan de vooravond van de kermis om de “kermisactiviteit” te vieren. Er was een wagen met kippengrill geregeld, die de hongerige magen kon stillen. De activiteit viel bij iedereen goed in de smaak want er werd nog lang genoten van de gezelligheid met het mooie weer.

Op 16 september 2016 heeft ons gilde luister bijgezet aan de herdenking van de bevrijding van Sint-Oedenrode. Vanaf het kerkplein is opgetrokken naar de oorlogsgraven op het Martinuskerkhof, waar locoburgemeester Jeanne Hendriks-van Kemenade een toespraak in het Engels hield. Daarna werd hulde werd gebracht aan de sneuvelden. Vervolgens werd koers gezet naar het Airborne-monument aan het Corridor. Daar werden toespraken gehouden en kransen gelegd in aanwezigheid van militairen en veteranen.

De overheid heeft zes keer vergaderd in het afgelopen gildejaar.

Aan het einde van dit gildejaar telde het gilde 1 gildezuster, 1 jeugdgildebroeder, 23 gildebroeders, de gildeheer en de beschermheer.

Sint-Oedenrode, 9 november 2016

Casper van der Staak, dekenschrijver